Forandring og udvikling

Succes eller fiasko - hvad kan gøre forskellen?

 

af  Søren Bo Rødgaard Henriksen © 2008, 2011
 

 

Når man påbegynder en proces, hvad enten der er tale udvikling af noget ny eller forandring af noget bestående ligger det i sagens natur, at man ønsker succes, at man opnår de mål man satte sig for, hvad enten der er tale om de oprindelige målsætninger eller reviderede mål, der er formuleret grundet præmisser, der har ændret sig i løbet af processen.

Nedenstående analyseværktøj har til formål at fungere som et 'udviklingstermometer', der kan hjælpe de involverede parter til løbende at vurdere om en given proces eller udviklingsforløb bevæger sig i retning af succes eller fiasko.

Denne artikel kan downloades som xps-dokument (783 kb)


Erkendelse af nødvendigheden for forandring Et klart og fælles idé- og værdigrundlag En klar og fælles vision Vilje og kapacitet til at gennemføre forandring Pres og modvilje mod forandring Konkret handling og målrettet første skridt/tiltag Succesrig forandring og udvikling

Ovenstående udviklingslinje viser vigtige elementer der indgår i en succesfuld forandringsproces.

Nedenstående udviklingslinjer viser nogle af de konsekvenser det har på udviklingsprocessen, hvis et element ikke i tilstrækkelig grad er manifesteret og synligt/aktivt.

 -------- Et klart og fælles idé- og værdigrundlag En klar og fælles vision Vilje og kapacitet til at gennemføre forandring Pres og modvilje mod forandring Konkret handling og målrettet første skridt/tiltag Lav prioritet
Erkendelse af nødvendigheden for forandring -------- En klar og fælles vision Vilje og kapacitet til at gennemføre forandring Pres og modvilje mod forandring Konkret handling og målrettet første skridt/tiltag Hurtig start uden retning
Erkendelse af nødvendigheden for forandring Et klart og fælles idé- og værdigrundlag -------- Vilje og kapacitet til at gennemføre forandring Pres og modvilje mod forandring Konkret handling og målrettet første skridt/tiltag Modløshed og usikkerhed
Erkendelse af nødvendigheden for forandring Et klart og fælles idé- og værdigrundlag En klar og fælles vision -------- Pres og modvilje mod forandring Konkret handling og målrettet første skridt/tiltag Nederst i "indbakken"
Erkendelse af nødvendigheden for forandring Et klart og fælles idé- og værdigrundlag En klar og fælles vision Vilje og kapacitet til at gennemføre forandring -------- Konkret handling og målrettet første skridt/tiltag Frustration
Erkendelse af nødvendigheden for forandring Et klart og fælles idé- og værdigrundlag En klar og fælles vision Vilje og kapacitet til at gennemføre forandring Pres og modvilje mod forandring -------- Indsats på må og få; megen ressourcespild

 

Nedenstående skema er en gennemgang af de analyseelementer, som det er nødvendigt at inddrage før og under gennemførelsen af en forandrings- og udviklingsproces, for at sikre de bedst mulige forudsætninger for succes.

Forandring Proceselement Projekt
Erkendelse af nødvendigheden for forandring Situationsanalyse Formål og mål
Et klart fælles idé- og værdiggrundlag
En klar og fælles vision Mål og
løsningsanalyse
Aktiviteter og tidsplan
Succeskriterier
Vilje og kapacitet til at gennemføre forandring Ressourceanalyse Interessenter
og deltagere
Pres og modvilje mod forandring Handlingsanalyse Information
Konkret handling og målrettet første skridt/tiltag Aktiviteter
og tidsplan
Succesrig forandring og udvikling Resultatanalyse Resultater

 

 

Procesanalyse - vejen til succes


 

 1. Situationsanalyse

  1. At der er en erkendelse af behovet eller nødvendigheden for forandring.

  2. At der sker en afklaring blandt de involverede med hensyn til formuleringen af og tilslutningen til et klar og fælles idé- og værdigrundlag.
    

 2. Mål og løsningsanalyse

  1. At der på baggrund af situationsanalysen udarbejdes en klar og fælles vision, hvis formål og mål der er enighed om at bakke op om.

  2. At der udarbejdes en handlingsplan, der redegør for hvilke aktiviteter der tænkes iværksat.

  3. At der udarbejdes en tidsplan, eventuelt med delmål. d. At der opstilles en række succeskriterier, som kan anvendes både med hensyn til eventuelle delmål og/eller resultatanalysen.
    

 3. Ressourceanalyse

  1. At man undersøger hvem der er interessenter og hvem skal/bør og/eller ønsker at deltage aktivt i forandringsprocessen.

  2. At man sikrer sig, at der både blandt de deltagende og berørte er vilje og kapacitet til at gennemføre forandringen.
    

 4. Handlingsanalyse

  1. At man gennemgår, hvornår og i hvilken rækkefølge, alle nødvendige informationer formidles til de berørte parter/implicerede.

  2. At man udreder hvorfra og hvordan man vil kunne forvente modvilje mod forandringer / det planlagte projekt.

  3. At man opstiller en prioriteringsoversigt og tidsplan for de aktiviteter, der skal indgå i forandringsprocessen/projektet.

  4. At man opstiller en evalueringsplan, der indeholder evalueringskriterier og/eller evalueringsterminer.

  5. At man foretager en klar ansvars og opgave fordeling blandt de involverede parter. f. At man sikrer at der en enig om, hvilke konkrete handlinger og tiltag der skal iværksættes først.
    

 5. Resultatanalyse

 1. Svarer resultatet til de mål eller succeskriterier der var opstillet?

  1. Hvis ja, overvej da hvordan den positive proces opretholdes.

   1. Hvilke elementer i processen er mest sårbare?

   2. Hvilke elementer bør med løbende intervaller evalueres?

  2. Hvis nej, hvori består da forskellen mellem mål og resultat?

   1. Hvad er årsagen/årsagerne til den manglende succes?

   2. Er det muligt at nå det oprindelige mål?