Er Silva Metoden fri for religiøse aspekter?

 

af Mette Kirstine Rødgaard Henriksen © 2001
 

 

"Tak for at Silva har fjernet en stor del af min skepsis
overfor alt det der ikke kan vejes og måles."
- Informationsblad, Silva Metoden


Hvad er Silva Metoden? Ifølge en annonce i Søndagsavisen den 7. januar 2001, indrykket af Silva Metoden, er der tale om "et mentalt træningsprogram som gør deltagerne i stand til at skabe livskvalitet og livsglæde. " Det fortælles at de der deltager i dette kursus bl.a. lærer at tænke stort, vinder kontrol nedbrydende vaner, slippe af med stress, styrker deres helbred, opnår bedre hukommelse og indlæring.

I forbindelse med to introduktionsforedrag til Silva Metoden (afholdt af Pete Andersen den 30/11-1998 i Ingeniørens Hus og den 8/1-2001 i Nørrebro Medborgerhus) blev det af taleren på det kraftigste understreget, at der ikke er tale om New Age, snarere ’old age’. Ved det seneste foredrag sagde han: "Det er ikke en ny religion, det har ikke noget at gøre med at man skal tro på noget som ligger uden for en selv, men det handler meget om at tro. Om at kunne skabe tro på sine visioner, sine drømme og sine ideer, frem for alt sig selv, så man tror man er noget værd, ..."

Til at underbygge sin påstand om at der ikke er tale om en ny religion henviser han til religionshistorikeren Mikael Rothstein, som i bogen Gud er blå skulle fastslå at Silva Metoden "i virkeligheden er det ikke en religion, det er mere en moderne slags psykologi." Dette er ikke korrekt.

I ovennævnte bog, Gud er blå, under overskriften "Decideret nye religioner" skriver Mikael Rothstein: "Et fåtal af de nye religioner er nye i egentlig forstand. ... I USA har Erhard Seminars Training (skrives "est") haft betydelig succes. Bevægelsen slår sig ikke frem på en udpræget religiøs lære, men tilbyder forskellige mentale og kropslige teknikker som kan udvikle menneskets iboende muligheder. På samme måde med Silva Mind Control, grundlagt af mexicaneren Jose de Silva i 1950'erne. Her er den spirituelle dimension stærkere fremhævet. Medlemmerne, eller rettere udøverne, mener, at de forskellige hypnotiske og meditationsbaserede teknikker (og de to ting er ikke det samme) giver mulighed for bedre helbred, større kreativitet og indre fred. Jose de Silva beskriver i sine skrifter, hvordan mennesket på den måde forbindes til en højere allestedsnærværende intelligens. F.eks. mener man, at ønsker kan realiseres, hvis man formulerer ønsket for sig selv og ser det for sit indre øje ("visualiserer det")." [1] Rothstein fastslår således at der er tale om en ny religion.

 

New Age

I Test og tabu opstiller Bovbjerg følgende definition på New Age: "New-Age er en tankegang, der bygger på det filosofiske grundlag, at verden kan anskues ud fra et alternativt verdensbillede. Det nye verdensbillede kan udtrykkes i et paradigmeskift, det vil sige et opgør med tidligere tiders måde at tænke viden på. Det nye verdensbillede/paradigme bliver udtrykt i begreberne helhed/holisme og enhed/monisme. [...] Det er typisk, at New-Age-bevægelserne forener deres religiøsitet med elementer fra moderne naturvidenskab og psykologi. Et centralt aspekt er ophævelse eller foreninger af modsætninger, f.eks. mellem religion og videnskab." [2] Ser man Silva Metoden i relation til sætningen, "det er typisk, at New-Age-bevægelserne forener deres religiøsitet med elementer fra moderne naturvidenskab og psykologi" kan forholdet demonstreres vha. den hyppige referende til det sympatiske nervesystem og det parasympatiske nervesystem, der bruges indenfor det psykologiske felt. [3] Mht. forening af videnskab og religion i forhold til Silva Metoden ses dette i brugen af Edison og Leonardo de Vinci etc. hvor disse bl.a. bruges til at godtgøre at det er i en form for meditativ tilstand at de fik deres mest inspirerende ideer. Om denne sammenhæng mellem videnskab og religiøsitet skriver Bovbjerg endvidere at videnskaben bruges som " et legitimeringsgrundlag … for de metoder, der har religiøse rødder, som f.eks. østens mystik eller astrologi. Den hellige religiøsitet bliver udskiftet med en "sekulær" form for religiøsitet, ved at de religiøse forestillinger artikuleres i et ordvalg, der giver associationer til videnskabelig erkendelse." [4]

Selvom Pete Andersen under sine foredrag afviser at Silva Metoden er en religion, kan man ikke komme uden om at der kan drages paralleller mellem Bovbjergs definition på New Age og Silva Metoden. Hans afstandstagen fra tesen om at Silva Metoden er en del af New Age og hans henvisning til José Silvas omfattende litterære kendskab indenfor mytologi, religion og videnskab, afspejler, som følgende citat viser, at visse alternative kursusudbydere der har religiøse facetter eller elementer, har tendens til at fremhæve deres tilgang som værende videnskabelig begrundet, frem for religiøs funderet:

"Det overraskende er, at de personlighedsanalyser, der har religiøse rødder eller hører under "alternative" metoder, også opfatter deres indfaldsvinkel som videnskabelig. De pointerer, at deres metode ikke er religiøs eller mystisk, men bygger på f.eks. erfaring og derfor bør opfattes som videnskab. [...] Det der kendetegner New-Age-fænomenerne, er en forening af elementer fra forskellige religiøse retninger og videnskab. New-Age-bevægelserne henter inspiration fra moderne videnskabelige discipliner f.eks. fysik og ikke mindst psykologien. Det, vi forstår som rationelle og videnskabelige argumenter, bliver inddraget i opbygningen af den religiøse myte." [5]

 

Healing

Det er udtryk for et paradoks når Pete Andersen tager afstand til Silva Metoden som værende nyreligiøs, og derved også til de aspekter New Age indebærer, og han samtidig gør opmærksom på at der er 3 kurser man kan tage indenfor Silva Metoden, hvoriblandt et hedder Ultra seminar, der handler om healing. [6]

På adressen http://www.ecumenical.org/course_contents.htm (downloaded 20/4-1999) er der en oversigt over hvad kurset indeholder, f.eks. Holistic Faith Healing techniques, Holistic Faith Healing Practices, Your Immune System. Disse indeholder alle terminologier som telekinese, magnetisme, aura og energier, samt refererer til forskellige healing teknikker. Denne lære i healing underbygges med adskillige vidnesbyrd, som beretter om effekten ved Silva Metodens tilgang til sygdom, og hvor nogle af teknikkerne demonstreres som nedenstående eksempler viser:

[Eksempel 1]"I had been suffering from a severe case of athlete’s foot infection, and refused to go to the Doctors to seek medical attention. One day, I thought of programming a glass of water as a cure for athlete’s foot. I went to level with a glass of water in my hands, and used the three scene technique as follows: On first scene which was directly in front of me (present situation), I pictured my feet with flaky skin and the itching that went with it. On the second scene, which was 15 degrees to the left of the first scene (future), I pictured myself putting a dab of the water over my feet, and imagined the skin responding by kicking the fungus out into the air, and imagined how relieved I felt without those funguses on my skin. I kept imagining that as I applied all of the contents of that glass of water on my feet, the whole problem went away. On the last scene, which was yet another 15 degrees to the left of the second scene, I imagined my feet in perfect health. That’s all it took, and then I opened my eyes and started to apply the now programmed water to my feet. In a matter of two days, the whole problem was solved and my feet got well again." [7]

Ovenstående teknik kaldes formel teknik i Du er healer, hvor formel betyder "gør først dette, så dette, og så dette - enkelte mentale trin der for det meste foretages på alfaniveau." [8]

[Eksempel 2] " I almost didn’t take the first healing seminar that José Silva presented about 20 years ago. I have always used the Mirror of Mind technique and Case Working (Prayer Healing) but I was really shy about the prospect of using Laying Hands or Therapeutic techniques. I believed in the healing, but it was REALLY hard for me to think of myself as having abilities for healing…but thank goodness, I went to Laredo, and learned how very easy it is when you know exactly what to do. The first time I used one of the techniques, I was on a painting workshop in Arizona. A very good friend came to me one evening and pleaded for me to use healing on her arthritic hands. They were swollen, feverish and painful and she was thinking about flying home… and miss the day of painting the Grand Canyon. So of course, I wanted to help if I could, even though I was a novice. The pain and fever melted away in the 30 minutes session. IT MADE ME FEEL GOOD!" [9]

Hvis man ser bort fra de forskellige healing teknikker der demonstreres i eksemplerne er der en klar parallel til den forbøn der bliver brugt i mange frikirkelige kredse, hvor man først konkretiserer sit problem, nogle mange ved at lægge hånden på det sted på kroppen der gør ondt andre gange ved at række hånden ud mod et andet menneske der bedes for (indenfor Silva metoden er der også mulighed for at heale andre mennesker hvilket kaldes fjernhealing.) Dernæst ved at befale sygdommen skal forsvinde men hvor bønnen bliver sagt i Jesu navn i det frikirkelige miljø bruger Silva Metoden visualiserings kraft. I begge tilfælde er der tale om at det man bekender skal ske og at man "arbejder" ud fra det koncept at helbredelsen allerede har fundet sted.

Om healing skriver Rothstein at "[h]ele den brogede mængde af aktiviteter og forestillinger, som går under betegnelsen "New Age", er i vis forstand udtryk for okkult tænkning: Helt oplagt er det f.eks. at betragte fænomenet "healing" som et udtryk for okkultisme. Alligevel vil det være at gå for vidt at betegne "New Age"-bevægelsen som sådan okkult. Det giver bedre mening at opfatte de okkulte traditioner som en del af "New Age"-fænomenet i dag." [10] Selv om Bovbjerg ikke kommer ind på healing, så tegner hun et klart billede af hvordan der blandt "New-Age-fænomenerne findes adskillige religiøse praktikker, der netop består af en dyrkelse af individet eller selvet ... Den religiøse praksis består i, at den troende via teknikker får indsigt i og bliver i stand til at udvikle sit menneskelige potentiale, for derved at blive bedre rustet til at klare sin tilværelse. "[11]

 

Healing og bøn

At Silva Metoden har en religiøs dimension kommer ligeledes til udtryk i noget af den litteratur der udgives som f.eks. The Mystery of the Keys to the Kingdom af José Silva, Prophesy af José Silva, A Concept of God af José Silva, The Jesus Legacy af Robert B. Stone [12] og Du er healer af José Silva.

Sidstnævnte bog er opdelt i 3 dele: 1) De fyrre daglige øvelser, der f.eks. består af emner som clairvoyance, smerte & hypnose, energifelter, helbredelse på afstand, hjælp din læge og højre hjernehalvdel. 2) Silva-visionen. 3) Specielle anvendelser, hvor der skrives om den konkrete anvendelse i områder som søvnløshed, rygproblemer, valg af partner, påvirkning af vejret etc. [13]

Indledningsvis er der stærke konnotationer til den religiøse verden, når José Silva skriver, "Du behøver ikke leve dit liv i sygdom. Du behøver ikke dø af dårligt helbred. Det er din naturlige tilstand at være sund og rask. Det er din ret at leve et liv i fuldstændig sundhed lige til den dag hvor du dør af naturlige årsager" og "positive billeder frembringer ønskede virkninger. Negative billeder frembringer uønskede virkninger." [14] Disse 2 citater leder efter min mening tankerne hen på den karismatiske lære om at alt hvad du bekender med din mund skal ske, hvorfor det er vigtigt at tale succes og ikke tvivle på bønnens kraft. Se Markus 11;24 "Derfor siger jeg jer: Alt hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det." I I Ham kommer Kenneth Hagin f.eks. ind på bekendelsens signifikans og den verbale bekendelses konsekvens med referencer til f.eks. Ordsprogenes bog 6;2 "da er du bundet af, hvad du selv har sagt, du er fanget af, hvad du selv har sagt" og Markus 11;23 "Sandelig siger jeg jer: Den, der siger til dette bjerg: Løft dig op og styrt i havet! og som ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det, han siger, vil ske, for ham sker det. " Som det fremgår af Få hjælp fra den anden side af José Silva og Robert B. Stone kan man se elementer af bøn brugt i Silva Metoden dog ikke i konventionel forstand da man vha. Silva Metoden programmerer i stedet. Denne programmering har særdels stærke lighedstræk med bøn, som det kan ses ved eksemplerne 3 og 4, at man, som Steven Hill fremførte ved sit besøg i København (efteråret år 2000), først erkender sit problem og dernæst, at man bekender sit ønske specifik i sin bøn. Resultatet bliver det samme – det sker (?).

Yderligere opstår der i Silva Metoden en guddommeliggørelse af mennesket hvilket kan demonstreres vha. følgende to eksempler fra henholdsvis Du er healer og Få hjælp fra den anden side.

[Eksempel 3] "Men vigtigst af alt: Du vil være lære hvordan du forhindrer sygdomme, ja, selv ulykker i at komme ind i dit liv, således du bliver i stand til at leve en sund, sikker og lykkelig tilværelse og hjælpe dem du elsker, til at gøre det samme." [15]

[Eksempel 4] "Skaberen er stadig i færd med at skabe, ikke blot derude i rummet, men her på planeten Jord [...] Men Skaberen har brug for menneskets hjælp i skabelsen." [16]

Når jeg mener der er tale om en guddommeliggørelse skyldes det at mennesket bliver tillagt egenskaber der gør dem i stand til udfører mirakler dog uden Guds indgriben men i kraft af sig selv. Dette må ikke forveksles med den håndspålæggelse der sker inden for de karismatiske og frikirkelige miljøer hvor bønnen bedes i Jesu navn og hvor "mantraet" er at mennesket ikke er noget i kraft af sig selv alene, hvilket er i direkte modstrid til Silva Metoden hvor det er menneskets sind der vha. programmering udfører helbredelser.

 

Faldet fra det oprindelige

Silva Metodens religiøse dimension bliver yderligere sat i perspektiv i det José Silva i Få hjælp fra den anden side arbejder ud fra den betragtning at menneskeheden "[e]t eller andet sted på udviklingens vej tog [...] en forkert drejning. Vi tabte vejen af syne og blev adskilt fra vores kilde. Vi blev hypnotiseret af den fysiske verden." [17] Denne betragtning har efter min vurdering karakter af en syndefaldsmyte i det der er tale om en direkte refereren til noget oprindeligt, hvorfra mennesket udspringer. På trods af parallellen til syndefaldsmyten opererer Silva metoden ikke med et syndsbegreb. Det at et menneske ikke følger Silva Metoden kan således ikke ligestilles med at personen lever i synd, men der er dog tale om at han/hun ikke er tro mod sig selv, idet han/hun ikke dyrker sit potentiale til fulde. Desuden giver José Silva indtryk af at kunne bringe menneskeheden på ret vej igen vha. Silva Metoden. José Silva kommer ikke nærmere ind på selve skabelsen men søger i stedet at godtgøre Silva Metoden som værende baseret på videnskabelige fakta der er "underbygget af fysikernes opdagelser, der beskriver rum som et intelligensområde, og som bekræfter teorien om det kollektive ubevidste, som Dr. Carl Jung foreslog for årtier siden." [18] Sidste citat kan sættes i forhold til Bovbjergs udtalelse, hvor hun netop kæder fysik og psykologi sammen i relation til New Age: "New-Age-bevægelserne henter inspiration fra moderne videnskabelige discipliner f.eks. fysik og ikke mindst psykologien. Det, vi forstår som rationelle og videnskabelige argumenter, bliver inddraget i opbygningen af den religiøse myte." [19]

 

Højre og venstre hjerne halvdel

Ved hjælp af positiv programmering fremmes udviklingen i mennesket, ganske som det kristne menneske vokser i sit forhold til Gud ved at følge Jesus, og der sker en aktivering af den højre hjernehalvdel. Om forholdet mellem den venstre og højre hjernehalvdel skriver José Silva, den venstre hjerne halvdel er "orienteret mod den fysiske verden, mens højre hjerne halvdel er orienteret mod den ikkefysiske – eller man kunne måske sige den spirituelle eller åndelige - verden som er kreativ." [20] Denne opdeling af hjernen er også skitseret i Psychology af Gleitman hvori der skrives:

"Thus it is sometimes claimed that the left hemisphere controls logical and sequential thought, that it analyzes, works with numbers, and deals with rationality. In contrast, the right hemisphere is said to be concerned with intuition, artistic creativity, and the comprehension of patterns that are grasped as a whole rather than being analyzed into their component parts. Some authors go as far as to relate the right-left hemispheric differences to the (alleged) difference between Western science and logic on the one hand and Eastern culture and mysticism on the other. By now, the popular myth has it that our own society overly encourages "left-brained" at the expense of "right-brained" functions and that we need special efforts to train the neglected right hemisphere. [...] But in any case, there is no reason to believe that the two hemispheres correspond to the distinctions (assuming such distinctions really can be made) between rational and intuitive thought, or analytic vs. Artistic processes, or the difference between Western and eastern philosophies of life [...] As Jerry Levy a prominent investigator of hemispheric lateralization, puts it: "... The popular myths are misinterpretations and wishes, not the observations of scientists ... Normal people have not half a brain nor two brains but one gloriously differentiated brain with each hemisphere contributing its specialized abilities. We have a single brain that generates a single mental self." [21]

Som det fremkommer af citatet kan man kategorisere Silva Metoden under de mere alternative forståelser mht. hjernens funktion, hvilket Jerry Levy påpeger når han skriver at de populære myter og fejlfortolkninger ikke er baseret på videnskabelig grundlag. Det neurale netværk dækker hjernen som helhed og forbinder uløseligt de to hjernehalvdele, hvorfor det er en umulighed at se de to hjernehalvdele som to separate enheder.

 

Negativ og positiv programmering

Udover opdelingen af venstre og højre hjernehalvdel opererer Silva Metoden med endnu et modsætningsforhold: negativ (programmering) som en modpol til positiv (programmering), hvor det religiøse modstykke kan betragtes som opdelingen mellem det Verdslige og det Sande. Fælles for Silva Metoden og den kristne lære er at begge er fortalere for at man skal være et eksempel for andre ved sin optræden og vise andre vejen til større lykke/mere succes. Hvor det f.eks. er den karismatisk kristnes opgave at tage afstand fra det Verdslige er der ved Silva Metoden tale om en afstandstagen fra den negative og begrænsende tænkning. Som et eksempel skriver José Silva i Du er healer: "vi lærer hvordan man bliver syg, meget tidligt i vor tilværelse. Vi bliver faktisk programmeret dertil med budskaber som: "Hvis dine fødder bliver både (våde), bliver du forkølet." Hjernecellerne opfatter den slags programmeringer som instrukser, som en ordre der skal adlydes. Og på den måde bliver et budskab som dette til en selvopfyldende profeti." [22] Igen er der tale om en verbal bekendelse der manifesterer sig i noget konkret. - Jævnfør afsnittet Healing og bøn ovenfor.

 

Meditation

Som et sidste aspekt fra den religiøse verden er brugen af meditation om hvilket José Silva skriver: "Der bør skelnes mellem Silva Metoden og den traditionelle passive meditation der praktiseres af østerlandske yogier og guruer. Forfatterne Robert Leichtman og M.S. &Carl Japiske beskriver en alternativ form for meditation i deres bog Active Meditation: The Western Tradition. Aktiv meditation er en god beskrivelse af Silva Metoden. Dynamisk meditation ville måske være endnu bedre. Ordet "dynamisk" har mere energi; det lyder mere kreativt." [23] Her ses det at José Silva på baggrund af sin viden om diverse religiøse retninger udvikler noget nyt og lader sig inspirerer af andres tilgange til de oprindelige filosofier/beretninger.

 

Afslutning

Som jeg har forsøgt at vise tilbyder Silva Metoden ikke alene nogle mentale værktøjer, men også en religiøs dimension, som den enkelte kan tillægge sin egen personlige overbevisning, idet José Silva synspunkt er, at der er mere end en sandhed. Det at den enkelte kan bevare sin egen religiøse overbevisning samtidig med at han/hun praktiserer Silva Metodens teknikker kan endvidere sidestilles med Scientology, der heller ikke mener at man behøver ligge sin tro bag sig. På trods af dette udgangspunkt er det dog ikke uhørt at den enkelte før eller siden overtager de læresætninger og livsfilosofier, der er tilknyttet disse systemer.

Problemet som jeg ser det er, at man ikke umiddelbart bliver gjort opmærksom på den spirituelle dimension ved Silva Metoden, men kun gradvist bliver præsenteret for de religiøse aspekter.


 

"It is important to practice working health cases, to develop your sensitivity, and so that you can learn how to identify that special feeling that you have when you are at the correct level and you are functioning clairvoyantly."

Jose Silva, Silva Method Founder
http://www.silvacases.com/
(downloaded 29-01-2001)

 Noter:

[1]   Mikael Rothstein: Gud er blå, side 46.f.

[2]   Kirsten Marie Bovbjerg: Test og tabu, side 34.

[3]  Det sympatiske nervesystem som værende "den del af det autonome nervesystem der påvirker de indre organer når organismen anspændes for at møde en ydre fare el. klare en problemsituation" og det parasympatiske nervesystem som den "del af det autonome nervesystem; dets funktion er bl.a. at virke dæmpende på hjerte- og muskelfunktionerne og stimulere mave-tarmvirksomhederne." (Kilde: Gyldendal: Psykologisk-pædagogisk ordbog)

[4]   Kirsten Marie Bovbjerg: Test og tabu, side 100.

[5]   Kirsten Marie Bovbjerg: Test og tabu, side 107.

[6]   For at komme på dette kursus er det en nødvendighed at have deltaget i introduktionskurset hvor forskellige terminologier bliver gennemgået. Lige sådan som det er nødvendigt for at man kan deltage i kurset Graduate seminar.

[7]   http://www.ecumenical.org/sucstory.htm (downloaded 20/4-1999)

[8]   José Silva: Du er healer, side 19.

[9]   http://www.ecumenical.org/sucstory.htm (downloaded 20/4-1999)

[10] Mikael Rothstein: Gud er blå, side 15.

[11] Kirsten Marie Bovbjerg: Test og tabu, side 99.

[12] Robert B. Stone er forfatter og medforfatter til over 70 selvhjælpsbøger. Han underviser i Silva Metoden og har rejst kloden rundt 2 gange med foredrag om sindets kræfter. (Kilde: Du er healer)

[13] José Silva: Du er healer, side 9-10.

[14] José Silva: Du er healer, side 7,14,16.

[15] José Silva: Du er healer, side 7.

[16] José Silva: Få hjælp fra den anden side, side 11.

[17] José Silva: Få hjælp fra den anden side, side 13.

[18] José Silva: Få hjælp fra den anden side, side 11.

[19] Kirsten Marie Bovbjerg: Test og tabu, side 107.

[20] José Silva: Du er healer, side 20.

[21] Gleitman: Psychology, side 51.f.

[22] José Silva: Du er healer, side 16.

[23] José Silva: Få hjælp fra den anden side, side 17.