Jehovas Vidner og billeder af Gud

 

af  Søren Bo Rødgaard Henriksen © 1999, 2002, 2003

 

Denne artikel er en kort gennemgang af den ændring der er sket i Jehovas Vidners brug af billeder af Gud og Jesus Kristus og forholdet mellem dem når det gælder billeder og illustrationer.


Når det gælder tilbedelsen af Gud har Jehovas Vidner gjort meget ud af at fordømme andre kristne trosretninger, især den katolske kirke, for at anvende religiøse billeder og figurer, for eksempel af helgener og jomfru Maria, som en del af deres gudsdyrkelse. Man har blandt andet udtrykt det på denne måde: »Ingen på jorden har set Guds skikkelse, og de der tilbeder ham advares gang på gang om ikke at driste sig til at fremstille et afbillede af ham og bøje sig for dette afbillede og tilbede det.« (Vagttårnet, 1/5-1981, side 6) »En anden årsag til at vi bør afholde os fra dyrkelsen af "helgener" og religiøse relikvier, er at Bibelen forbyder afgudsdyrkelse. Et af de ti bud israelitterne modtog, lød: „Du må ikke lave dig noget udskåret billede eller noget som helst billede eller noget som helst afbillede af det der er i himmelen oventil eller det der er på jorden nedentil eller det der er i vandene under jorden. Du må ikke bøje dig for dem eller lade dig lede til at dyrke dem, for jeg, Jehova din Gud, er en Gud der kræver udelt hengivenhed." ..... Vi kan ikke tilbede Gud ‚i sandhed‘ ved at dyrke relikvier, men kun ved at forkaste religiøse usandheder. ..... Hvis vi ønsker at vor tilbedelse skal være Gud til behag, må vi være sikre på at den ikke har med afgudsdyrkelse at gøre. For at være antagelig i Guds øjne må vor tilbedelse være rette mod Skaberen, Jehova Gud, og ikke mod et relikvie eller en skabning.« - Vagttårnet, 15/11-1991, side 6.

Set i lyset af ovenstående citater, der er repræsentative for Jehovas Vidners holdning, kan det derfor virke overraskende, at man kan finde billedlige gengivelser af Gud i deres litteratur!  Om man har et religiøst billede, et relikvie, eller en tegning til at illustrere Gud, går ud på et. De billeder som Jehovas Vidners litteratur indeholder vil fæstne sig i læserens erindring og hvad enten vedkommende vil det eller ej, vil der ske en (ubevidst) kobling til disse illustrative billeder når vedkommende for eksempel er i bøn eller i sine tanker tænker på Gud. Dette vil også være tilfældet når vedkommende tænker på det han eller hun tror på og skal forklare det for andre. Der bliver med disse illustrationer dannet et bestemt indtryk i læserens bevidsthed, som vil have indvirkning på opfattelsen af Gud og det guddommelige. Selv om der ikke er tale om en tilbedelse rettet mod de brugte illustrationer, så er der ikke desto mindre ud fra de citater som Jehovas Vidner selv anvender, her tale om en gengivelse af Gud, som ifølge Jehovas Vidners udlægning af Bibelen er forkasteligt. Vagttårnet, 15. marts 1985

Hidtil har de illustrationer som Jehovas Vidner har brugt til at skildre Gud generelt været meget behersket, og man har begrænset sig til at gengive Gud ved et strålende lys, eller ved en hånd der bliver rakt ud fra en sky. I 1985 brød man imidlertid med den hidtidige praksis, idet man havde den første egentlige gengivelse af Gud i sin litteratur.

Den første tegning af Gud som jeg har fundet stammer fra Vagttårnet 15. marts 1985 (figur 1). Her er der tale om en gengivelse af et syn som profeten Ezekiel havde fået, og man har i dette tilfælde gengivet Gud fuldt ud i legemsskikkelse, også med et ansigt til forskel fra senere tegninger, hvor markeringen af øjne, næse og mund er fraværende.

Vagttårnet, 1. april 1987 En tilsyneladende skelsættende ændring i holdningen til den billedmæssige fremstilling af Gud sker i sommeren 1986, med udgivelsen af bogen "Sikkerhed i verden under Fredsfyrsten". (figur 2) I bogen har man på side 188 gengivet Gud siddende på en trone omgivet af et kraftigt lys. Det er åbenbart denne fremstillingsform, der har dannet udgangspunkt for de senere illustrationer af henholdsvis Gud og Jesus Kristus. Denne tegning blev igen brugt i Vagttårnet 1. april 1987, side 16.

Den epokegørende vending i forhold til den hidtidige praksis sker i forbindelse med udgivelsen af bogen "Åbenbaringen, det store klimaks er nær!" i sommeren 1988. I denne bog er der 10 illustrative gengivelser af Gud (på omslagets forside [præget] og to gange på forreste inderside, samt på siderne 16 (figur 3), 73, 78, 86, 121, 179 og 302, hvad der i sig selv, set i lyset af tidligere tiders praksis, er opsigtsvækkende. Åbenbaringen, det store klimaks er nær!

Denne fremstilling bliver yderligere forstærket ved, at der med denne bog sker en tydelig udviskning af den illustrative forskel mellem Gud og Jesus Kristus. Når Jesus tidligere har været tegnet siddende på en trone har der øjensynligt ikke været tegnet efter et bestemt mønster, idet tegningerne har varieret en del i forhold til hinanden. Med denne bog bliver imidlertid lagt en ny linie, idet den billedmæssige fremstilling nu følger et mønster, der både gælder for Gud og Jesus, og som gøre at det kan være vanskeligt at skelne de to figurer fra hinanden, hvis de er tegnet enkeltvis. Ydermere bliver eksempelvis både Gud og Jesus fremstillet med med en kongestav i hånden og på to af de tegninger, hvor de begge er gengivet samtidigt, et det Gud der har staven på den ene tegning og Jesus der har staven på den anden.

Vagttårnet, 1. august 1991 Hvad der også er med til at forplumre opfattelsen af Gud og Jesus Kristus og forskellen mellem de to er den sammenfaldet i de billedmæssige udtryk som Vagttårnsselskabet anvender til at illustrere henholdsvis Gud og Jesus Kristus. På forsiden af Vagttårnet 1. august 1991 (figur 4), er der en tegning af Jesus Kristus siddende på en trone, som ligeså godt kunne have været en tegning af Gud, en illustration der klart følger den linie der blev lagt med bogen "Sikkerhed i verden under Fredsfyrsten" fra 1988.

Der er siden da sket en udviskning i forskellen mellem Gud og Jesus i det mentale opfattelsesbillede, og man kan ikke andet end undres over dette, når man tænker på hvor meget Jehovas Vidner fordømmer andre kristne trossamfund for deres treenighedslære.

De illustrative gengivelser bevirker at forskellen i oplevelsen af henholdsvis Gud og Jesus udviskes, at der udvikles hvad man kunne kalde en mentalt to-enighed, ud fra sætningen om "at Faderen og Sønnen er ét", samtidig med at Jehovas Vidner eksempelvis fordømmer treenighedslæren.

Hvad der yderligere er interessant med den måde hvorpå Gud fremstilles i illustrationerne, siddende på en trone, er. at den er identisk med den måde hvorpå Jesus tidligere er blevet fremstillet i situationer, hvor han fremstilles som herskende fra en trone. Om dette er en tilfældighed eller om det er tilsigtet er vanskeligt at sige.

Man er tilsyneladende blevet opmærksom på dette sammenfald for i Vagttårnet, 15. maj 2003 kan man på side 15 se en modificeret udgave af det billede der bl.a. forekommer i "Åbenbaringen, det store klimaks er nær!", side 16 (figur 3). Det interessante her er, at man her benyttet sig af den tidligere praksis med ikke at illustrere Gud ved hjælp af tegninger der indeholder en menneskeskikkelse, men ved hjælp af bogstaverne JHVH.

Nedenfor er de to tegninger gengivet, med tegningen fra 1988 til venstre og tegningen fra 2003 til højre.

Åbenbaringen, det store klimaks er nær!            Vagttårnet, 15. maj 2003