Fraråder/forbyder Jehovas Vidner deres
medlemmer at tage en uddannelse?

 

af  Søren Bo Rødgaard Henriksen © 2009

 

Det er ikke muligt at give et generelt dækkende svar på spørgsmålet, hvorvidt Jehovas Vidner fraråder eller forbyder deres medlemmer at tage en uddannelse. Det kan dog siges, at der ikke er tale om forbud mod at tage en uddannelse. Jeg vil i det følgende anføre nogle forhold man skal være opmærksom på, når man beskæftiger sig med enten citater eller hele tekster fra Jehovas Vidner som behandlers deres syn på eller holdning om man vil til det at tage en uddannelse.

Forud for enhver stillingtagen for et Jehovas Vidne, hvorvidt vedkommende skal tage en uddannelse er der den to grundholdninger hos Jehovas Vidner, som er normgivende for deres valg og den måde hvorpå de bliver betragtet af deres medtroende. Det første er, at de i enhver henseende forventes at at gøre deres yderste for ikke at blive påvirket af den måde som mennesker uden for Jehovas Vidner tænker og lever, at man arbejder og lever på en måde som i videst muligt omfang undlader at involvere sig med mennesker der ikke er medlemmer at trossamfundet. For det andet, anser Jehovas Vidner det som deres vigtigste opgave i livet at forkynde deres tro, og valget af arbejde bør kunne afspejles i dette. - Disse to faktorer er væsentligt medvirkende til at mange medlemmer af Jehovas Vidner vælger at arbejde inden for rengørings­branchen.

Når spørgsmålet om uddannelse er aktuelt for medlemmer af Jehovas Vidner vedrører overordnet set ikke kortvarige uddannelser, som har en "håndværksmæssig" karakter, fx traditionelle håndværk som tømre, snedker, maler og vvs eller socialfaglige og sundhedsuddannelser af kortere varighed.

Når det vedrører det at tage og gennemføre en videregående (akademisk) uddannelse er det noget man i relativt entydige vendinger fraråder. For Jehovas Vidner indebærer en videregående (akademisk) ud­dannelse to potentielle risikomomenter: a) "Måden" man tænker på, det at forholde sig kritisk til viden, bliver forklaret som en måde hvor Satan ubemærket kan besmitte et Jehovas Vidnes sind med "Verdens ånd", "dæmonisk lærdom". b) Som studerende på (akademisk) uddannelse befinder man sig i et miljø som forstærker førnævnte problemstilling.

HVIS et døbt medlem af Jehovas Vidne vælger at påbegynde og/eller gennemføre videregående (akade­misk) uddannelse indebærer det ikke automatisk at der sanktioneres over for vedkommende eller dennes familie. Hvorvidt der sanktioneres er som udgangspunkt alene betinget af, hvor den studerende OG dennes familie befinder sig i det interne religiøse magt- og anerkendelseshierarki.

Som et eksempel her fra Danmark kan anføre et mandligt medlem af Jehovas Vidner der kunne tage en uddannelse som advokat, uden at dette er blevet sanktioneret (så vidt som det er mig bekendt). Når det er tilfældet er en altoverskyggende grund den  position som vedkommende og dennes familie havde i Jehovas Vidners religiøse magt- og anerkendelseshierarki. - Et andet tilfælde fra samme periode demonstrer betyd­ningen af, hvor i det religiøse magt- og anerkendelseshierarki man befinder sig ved valg af uddannelse. I dette tilfælde er der tale om en "almindelig" eller traditionel familie inden for Jehovas Vidner. Det skal her bemærkes, at sønnen på dette tidspunkt endnu ikke var et døbt medlem af Jehovas Vidner og kun lejlighedsvis deltog i Jehovas Vidners forkyndelse. Vedkommende læste til cand.mag. i dansk. Da han ikke var døbt blev der ikke sanktioneret mod sønnen, men der blev til ofte refereret til ham uden at hans navn blev nævn, om den fare han udsatte sig selv for og indirekte også hans forældre og deres med troende. Grundet sønnens studie kunne faren ikke blive "menighedstjener" (betroet tillidshverv). Begrundelsen var at forældrene accepterede og anerkendte sønnens valg, ikke havde søgt at tale ham fra det, uagtet at han ikke var døbt.

Forbyder Jehovas Vidner deres medlemmer at tage en uddannelse? Nej.

Søger man at påvirke eller presse medlemmer til at afstå fra en tage en uddannelse? Både ja og nej.

Til det andet spørgsmål skal det understreges, at det afhænger dels af hvilken uddannelse der er tale om,  hvem det er der ønsker at tage en uddannelse, hvor i det religiøse magt og anerkendelseshierarki befinder vedkommende og dennes familie sig.

Hvad der også er med til at regulere den officielle holdning til uddannelse er den omstændighed, om Vagttårnsorganisationen i forhold til projekter og/eller udvidelser har behov for medlemmer med særlige kompetencer. I denne henseende er der flere eksempler på at Vagttårnsselskabet opfordret bestemte medlemmer har modtaget specifik uddannelse, som det fx har være tilfældet for medlemmer der er tilknyttet Vagttårnsselskabet trykkeri- og byggedivisioner.