Registertilsynets afgørelse

i "Registersagen" - 1992

 

REGISTERTILSYNET
CHRISTIANS BRYGGE 28.4 - 1559 KØBENHAVN V
TELEFON 33143844 - TELEFAX 33133843

Ref.: LF/km
Dato: 14.SEP.1992
Journalnr.: 1992-1200-117

Jehovas Vidner
v/advokat Hans Henrik Gamborg
St. Kongensgade 69
1264 København K

Af en avisartikel søndag den 17. maj 1992 fremgik, at Jehovas Vidner i 1991 - ved et indbrud i vidnernes landskontor i Holbæk - fik stjålet et arkiv indeholdende personlige oplysninger om udstødte medlemmer.

Registertilsynet anmodede på den baggrund ved skrivelse af 18. maj 1992 Jehovas Vidner om en udtalelse og i den forbindelse om udførligt at redegøre for Jehovas Vidners registrering af personoplysninger.

Ved skrivelse af 27. maj 1992 har Jehovas Vidner redegjort for trossamfundets registreringspraksis.

Der har endvidere været afholdt møder mellem Jehovas Vidner og Registertilsynet på vidnernes landskontor i Holbæk samt i Registertilsynet.

Det er herefter oplyst, at Jehovas Vidner er et internationalt kristent trossamfund, der gennem et intensivt forkyndelses- og bibelundervisningsarbejde søger at give mennesker et religiøst ståsted. Trossamfundet fører og benytter i den forbindelse navnlig følgende registre/fortegnelser:

1. I de lokale menigheder føres et fortroligt, manuelt arkiv indeholdende oplysninger i forseglede kuverter om personer, der er ekskluderet, har udmeldt sig eller har været underkastet disciplinære foranstaltninger i anledning af forseelser, der kunne have ført til eksklusion. Ved disciplinære foranstaltninger forstås typisk, at man får frataget et tillidshverv såsom tjener, ældste m.v.

For så vidt angår ekskluderede (også kaldet udstødte) medlemmer angives på kuverten navnet på vedkommende, datoen for eksklusionen (udstødelsen) og navnene på de 3 "ældste", der har behandlet sagen. Kun disse 3 har adgang til oplysningerne, og alene hvis der opstår spørgsmål om sagens behandling, eller der anmodes om genoptagelse. Indholdet vil sædvanligvis være en kopi af den meddelelse, der sendes til landskontoret om, at personen er ekskluderet, samt eventuelle notater, som de 3 "ældste" har foretaget under sagens behandling.

Sagsakterne i den lokale menighed videregives ikke. Hvis et ekskluderet medlem flytter til en anden by og dér søger om genoptagelse, vil vedkommendes anmodning om genoptagelse blive sendt til dem, der foretog eksklusionen.

For så vidt angår personer, der har meldt sig ud af trossamfundet, anføres på kuverten de samme oplysninger som ovenfor nævnt, og oplysningerne behandles i øvrigt efter samme retningslinier. Indholdet vil derimod oftest indskrænke sig til at omfatte personens skriftlige udsagn og en kopi af meddelelsen til landskontoret. Hvis udmeldelsen sker, efter der er påbegyndt en undersøgelse af vedkommendes opførsel, angives ligeledes årsagen til udmeldelsen samt eventuelle vidner i sagen.

Endelig opbevares i forseglede kuverter ligeledes oplysninger om personer, mod hvem der er truffet disciplinære foranstaltninger i anledning af forhold, der kunne have ført til eksklusion, men ikke har gjort det. Uden på kuverten er anført de samme oplysninger som i de ovenfor angivne tilfælde, mens der i kuverten opbevares oplysninger om, hvilke foranstaltninger der er truffet samt årsagen hertil. I øvrigt behandles oplysningerne på samme måde som ovenfor oplyst, idet der dog kun sendes en meddelelse til landskontoret, hvis personen må træde tilbage fra en ansvarsopgave som følge af forseelsen.

Kuverterne vedrørende eksklusion og udmeldelse opbevares i op til 5 år efter en eventuel genoptagelse. I det omfang, der ikke sker genoptagelse, opbevares kuverterne på ubestemt tid. Kuverterne vedrørende disciplinære foranstaltninger opbevares efter en konkret vurdering, dog højst 3 år.

Det er endelig oplyst, at omfanget af det fortrolige arkiv i de enkelte menigheder varierer, således at der i nogle menigheder er en enkelt eller ingen sager og i andre måske 7-10.

2. På landskontoret føres et korrespondancearkiv med fortrolige oplysninger. Dette arkiv er ordnet efter menigheder, og hver menighed har to mapper, én for almindelige oplysninger om menighedens virksomhed og én med korrespondance om eksklusioner og udmeldelse. Korrespondance vedrørende eksklusion og udmeldelse opbevares ikke som i den lokale menighed i forseglede kuverter, men ligger i datoorden i den enkelte menigheds mappe. Der er normalt ikke angivet adresse eller personnummer på de ekskluderede.

Det er oplyst, at landskontoret før 1983 fik meddelelse fra de lokale menigheder om, at en person var ekskluderet eller udmeldt, i form af et almindeligt brev indeholdende en del detaljer. Nu anvendes imidlertid til formålet fremstillede blanketter. Disse blanketter indeholder bl.a. et felt, hvor menigheden opfordres til at give en kort, men fuldstændig beskrivelse af sagen. I denne beskrivelse skal indgå, 1) hvad der førte til overtrædelsen, 2) om vedkommende tidligere er blevet vejledt eller retledt, og 3) hvilke faktorer, der har været bestemmende for udvalgets afgørelse, herunder hvordan vedkommende har undladt at vise gerninger, som stemmer med en sindsændring.

Med hensyn til sletning er det oplyst, at arkivet gennemgås en gang om året. Eksklusionssager opbevares i det omfang, der ikke sker genoptagelse, på ubestemt tid, og det er anført, at man for nylig har behandlet anmodninger om genoptagelser fra personer, der blev ekskluderet i 1960'erne.

3. For at kunne finde en konkret sag i forbindelse med en henvendelse, føres et manuelt alfabetisk personkort-kartotek over ekskluderede, udmeldte og genoptagne medlemmer. Kortet indeholder navn, menighed, dato, begrundelse for eksklusion og efter genoptagelse datoen for denne. Kortet opbevares 5 år efter genoptagelsen og i øvrigt - i det omfang, genoptagelse ikke sker - på ubestemt tid.

Mere generelt er det oplyst, at udstødelse eller ekskommunikation, som den praktiseres af Jehovas Vidner, er baseret på urkristendommens lære og praksis samt forskellige bibelsteder. I Danmark blev der sidste år ekskluderet 105 personer, mens 68 blev genoptaget. Det er endvidere oplyst, at der siden 1952 er blevet ekskluderet ca. 2.300 personer fra Jehovas Vidner.

Årsagerne til eksklusion omfatter handlinger, som Jehovas Vidner - ud fra deres religiøse syn og bibelfortolkning - anser som stridende mod medlemskab af trossamfundet.

  • Kriminelle handlinger (baseret bl.a. på bibelteksterne 1. Kor. 5:11-13; 6:10; Åb. 22:15)

  • Forkyndelse af en afvigende religiøs opfattelse (baseret på bl.a. bibelteksterne 2. Kor. 6:14, 15, 17, 18; 2. Joh. 7, 9-11)

  • Drukkenskab (baseret på bl.a. bibelteksterne 1. Kor. 5:1; 6:9, 10)

  • Udbytning og hasardspil (baseret på bl.a. bibelteksterne 1. Kor. 5:10, 11; 1. Tim. 3:8)

  • Bevidst, ondsindet løgn, bagvaskelse, falsk vidnesbyrd m.v. (baseret på bl.a. bibelteksterne Kor. 3:9; Åb. 22:15)

  • Misbrug af tobak og andre narkotiske stoffer (baseret på bl.a. bibelteksten 2. Kor. 7:1)

  • Ægteskabsbrud, utugt (baseret på bl.a. bibelteksterne i 1. Kor. 6:9, 10; Hebr. 13:4)

Det er anført, at mere detaljerede oplysninger om disse handlinger normalt afgives af den pågældende selv til "de ældste" - i eksklusionssager under møder afholdt i anledning af forseelsen. I visse tilfælde afgøres en sag på grundlag af beviser og vidneudsagn, idet den ekskluderede dog gives mulighed for at høre alle vidneudsagn og beviser, ligesom den pågældende selv har mulighed for at fremlægge beviser og føre vidner.

Det er yderligere oplyst, at ethvert døbt medlem af trossamfundet ved eller har grund til at vide, at der gøres notater herom og laves referater, hvis medlemmets forhold behandles af "de ældste". Medlemmet har dog ikke indsigt i selve sagsakterne. Endvidere kan en sag, der fører til eksklusion, appelleres til et andet udvalg af "ældste" og herefter til landskontoret.

Vedrørende formålet med registreringen af oplysninger i forbindelse med eksklusion, udmeldelse eller disciplinærforanstaltninger er angivet en række forskellige forhold.

Trossamfundet betragter en eksklusion som kirketugt, og det er oplyst, at mellem 30 og 40 pct. gennem årene har søgt om genoptagelse på et senere tidspunkt. En forudsætning for, at genoptagelse kan komme på tale, er, at vedkommende ikke længere praktiserer de handlinger, der førte til eksklusionen. Der er derfor et behov for at vide, hvad der i sin tid førte til eksklusionen.

Den pågældende oplyser oftest selv, at vedkommende tidligere har været ekskluderet. Man oversender i den forbindelse anmodningen om genoptagelse til den menighed, hvor akterne beror, med henblik på, at ældsterådet her tager stilling til genoptagelsen.

Endvidere er det - under henvisning til, at proceduren ved en eksklusion skal iagttage visse grundlæggende principper - fremhævet, at landskontoret efter at have gennemset eksklusionsredegørelsen kan skride ind, hvis sagen er mangelfuldt behandlet.

Yderligere er peget på det forhold, at Landskontoret udnævner døbte medlemmer af trossamfundet til særlige ansvarsopgaver. Dette kræver, at man opfylder visse bibelske og etiske værdighedskrav. Der skal således bl.a. gå et vist tidsrum efter en alvorlig overtrædelse, inden vedkommende kan få tildelt en ansvarsopgave. Derfor opbevares oplysningerne 5 år efter en genoptagelse både i menigheden og på landskontoret.

Jehovas Vidner har endelig beklaget, at man ikke tidligere har været opmærksom på registerlovgivningen og dens konsekvenser for trossamfundets forskellige registreringsaktiviteter og har i tilknytning hertil tilkendegivet, at man naturligvis vil være indstillet på at følge eventuelle pålæg fra Registertilsynets side.

Sagen har været behandlet på et møde i Registerrådet den 9. september 1992.

Registertilsynet skal herefter udtale følgende:

Den foretagne registrering af oplysninger dels i de lokale menigheder og dels på landskontoret om ekskluderede og udmeldte personer og om personer, mod hvem der er truffet disciplinære foranstaltninger må - uanset at omfanget af registrerede personer i visse menigheder er begrænset - anses for at være et register i lov om private registres forstand.

Registertilsynet lægger i den forbindelse vægt på, at der er tale om en systematisk indsamling af personoplysninger, at registreringen har et klart defineret formål, samt at oplysningerne opbevares i længere perioder.

Efter lovens § 3, stk. 1, må erhvervsvirksomheder, erhvervsdrivende, institutioner, foreninger og lignende kun foretage registrering som nævnt i lovens § 1 i det omfang, registreringen er et naturligt led i den normale drift af virksomheder m.v. af den pågældende art.

Efter lovens § 3, stk. 2, må oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lign., ikke registreres, medmindre dette følger af anden lovgivning. Registrering må dog ske, såfremt oplysningen er afgivet af den pågældende selv eller indhentet med hans samtykke og der foreligger omstændigheder, hvor han må vide, at oplysningen vil blive registreret. Det er endvidere en betingelse, at det er nødvendigt for virksomheden m.v. at være i besiddelse af den pågældende oplysning for at muliggøre en berettiget varetagelse af virksomhedens eller andres tarv.

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at opregningen i lovens § 3, stk. 2, ikke er udtømmende. Andre oplysninger vedrørende rent personlige forhold, som ganske kan ligestilles med de i bestemmelsen udtrykkeligt nævnte, vil også være omfattet.

Efter Registertilsynets opfattelse falder de oplysninger, der registreres af Jehovas Vidner i de lokale menigheder og på landskontoret i forbindelse med udmeldelses-, eksklusions- og disciplinærsager, ind under denne bestemmelses anvendelsesområde, og betingelserne for registrering efter denne bestemmelse kan ikke anses for opfyldt.

Registertilsynet finder på den baggrund, at den af Jehovas Vidner udøvede registreringspraksis i forbindelse med udmeldelses-, eksklusions- og disciplinærsager ikke kan antages at være lovlig efter lovens § 3, stk. 1 og 2.

Registertilsynet skal derfor i medfør af lovens § 23, stk. 1, herved meddele Jehovas Vidner pålæg om at foretage sletning af enhver oplysning registreret i henholdsvis de lokale menigheder og på landskontoret om personer, der selv melder sig ud eller bliver ekskluderet, samt tillige drage omsorg for, at sådanne oplysninger ikke fremover registreres.

Dog kan en registrering, der udelukkende indeholder identifikationsoplysninger om ekskluderede medlemmer samt datoen for eksklusionen, fortsat finde sted. Endvidere kan tidspunktet for en eventuel genoptagelse registreres. Alle oplysninger om udmeldte medlemmer, herunder om udmeldelsesdato, er derimod omfattet af pålægget.

Registertilsynet skal endvidere i medfør af lovens § 23, stk. 1, meddele Jehovas Vidner pålæg om at slette registrerede oplysninger på landskontoret og i de lokale menigheder om årsagen til, at der er truffet disciplinære foranstaltninger imod et medlem af trossamfundet, samt drage omsorg for, at sådanne oplysninger ikke registreres fremover. Herefter må alene selve oplysningen om indholdet af en disciplinær foranstaltning mod et fortsat medlem registreres.

Det følger endvidere af det anførte, at der ikke vil være noget til hinder for, at akterne i udmeldelses-, eksklusions- og disciplinærsager udleveres til den pågældende og eventuelt kræves forevist ved anmodning om genoptagelse eller til brug for trossamfundets stillingtagen til en (fornyet) tildeling af tillidshverv.

De meddelte pålæg skal være efterkommet inden den 1. november 1992. Når pålæggene er efterkommet, bedes Registertilsynet underrettet herom.

P.R.V.
sign
Hugo Wendler Pedersen
Torsten Hesselbjerg