Charles Taze Russell

- talsmand for Gud eller Satan?

 

af  Søren Bo Rødgaard Henriksen © 1999, 2002

 

Et malende eksempel på, hvordan Vagttårnsselskabet udtaler sig, når man søger at sløre tidligere tiders lære eller at man har ændret synspunkt(-er). Og tilmed et eksempel på hvordan man helt bevidst fører folk bag lyset, manipulerer med tekster, således at læseren får det ønskede indtryk - som ikke nødvendigvis er sandheden!

 

I 1890 skrev Russell det tredje bind i serien Studier i Skriften. Det fik titlen "Komme dit Rige" og indeholder en lang række af udregninger, som bevis for at det er tiden for Jesus andet komme, at mennesket lever i de sidste dage. Især det tiende kapitel er interessant og har i tidens løb påkaldt sig en del opmærksomhed. Dette kapitel, "Guds Stenvidne og Profet, den store Pyramide i Ægypten", er en gennemgang af den store pyramide i Giza, en pyramide som ifølge Russell er blevet til på Guds foranledning og indeholder en række profetiske og guddommelige oplysninger om Guds frelsesplan.

Til og med udgaven fra 1916 indeholdt dette bind kapitlet om pyramiden, og i forordet fra oktober 1916 skrev Russell bl.a. om pyramiden: "Vi har aldrig forsøgt at stille Pyramiden, der undertiden kaldes en »Bibel i Sten«, paa lige Fod med det skrevne Guds Ord, saaledes som vi forefinder det i det gamle og det nye Testamente. Dette Ord har altid staaet for os som højeste Autoritet. Dog tror vi stadig, at denne Pyramide, der er så forskellig fra alle andre, er blevet opført under Guds Ledelse, for at den skulde være et Vidne for Herren midt i Ægyptens Land og en Støtte ved dets Landemærke. " - Studier i Skriften, bind 3, side 4.f; trykt i Örebro 1918.

Da man omkring 1925 eller 1926 genoptrykte hele serien af Studier i Skriften, fjernede man det tiende kapitel i bind 3, det kapitel der omhandler pyramiden i Giza. For den læser der for første gang får dette bind i hånden, dengang som i dag, vil han/hun ikke kunne finde nogle vidnesbyrd om, at dette bind en gang har indeholdt noget om pyramider. I forordet har man fjernet de tre af snit der omhandler kapitlet om pyramiden, uden at gøre læseren opmærksom på dette. (Se teksten i boksen nedenfor) Læseren vil tro at han/hun læser det originale forord, at han/hun læser i et genoptryk der svarer til det originale tryk.
 

Motivet

Nu kan man selvfølgelig undre sig over dette og hvilke motiver man kan have haft til at "slette sporene" efter pyramiderne, som om Russell aldrig havde skrevet noget herom. En grund kan have været, at man ikke længere troede på det Russell havde skrevet, at man havde fået "nyt lys", som man forklarer det i dag.

Slår man op i det index som Vagttårnsselskabet har udgivet for perioden 1930 til 1985 vil man opdage, at det ikke er muligt at finde en eneste henvisning til Russell og hans tanker omkring pyramiden. Alt hvad man finder, er henvisning til en artikel i Ny Verden (forløberen for Vågn Op!) fra 1933, der fortæller om og tager afstand fra det at foretage beregninger og frem te profetier baseret på pyramiden i Giza.

På side 135 finder man følgende udtalelse om det at beskæftige sig med pyramider:

"Et af de Midler, Satan har gjort flittig Brug af for at naa sit Maal, er Beregninger og Profetier baseret paa den store Pyramide i Ægypten. Det kan utvivlsomt betragtes som givet, at denne Bygning er opført paa direkte Foranledning af Satan ved Hjælp af hans Dæmoner i Tiden før den store Vandflod, som tidligere paapeget ved en Artikel her i Bladet (Dæmonernes Voldsregimente paa Jorden). Og naturligvis blev denne Bygning indrette saaledes, at den svarer til sit Formaal. Forklædt som en Lysets Engel kommer Satan og siger, at den store Pyramides "Lærdomme" bekræfter Bibelens Budskab og viser saaledes, at Bibelen er Guds Sandhedsord. Hvor smukt og - hvor snedigt! Mærkeligt blot, at hverken Jesus eller Apostlene henviser til den store Pyramide, men tværtimod opfordrer os til at holde os til Guds Ord alene. "Dit Ord er Sandhed" og behøver ingen Bekræftelse."
 

Russell

Artiklen nævner ikke ét ord om Russell, men bemærk så hvad der videre skrives: "Denne gang kommer Bedraget i Form af en "berømt" engelsk "Pyramideforsker", Mr David Davidson, som i et Foredrag ..."

Når man siger "denne gang" må det jo betyde, at nogen tidligere må have forsøgt at bedrage mennesker ud fra tanker og forestillinger der er baseret på pyramiden i Giza.

Russell var en af de store fortalere for at kunne bruge pyramiden som et 'profetisk vidne', og det rejser uvilkårligt et vigtigt spørgsmål, på baggrund af udtalelserne i Ny Verden i 1933, hvis man skal kunne tage Vagttårnsselskabet alvorligt: Hvem var Russell egentlig? Var han virkelig den Guds tjener og profet, som han gav sig ud for at være? Eller var han en Satans tjener? Og, hvis Russell var satanistisk og dæmonisk inspireret på dette punkt, kan der så ikke have været andre områder, hvor det også var tilfældet?

Selvom Jehovas Vidner i dag mener, at Russell ikke var inspireret af Satan eller hans dæmoner, men måske blot lod sig vildlede, ændrer ikke ved det væsentlige: Troværdigheden ved det der kommer fra Vagttårnsselskabet!

Den måde man har søgt at skjule Russell's teorier og religiøse udlægninger omkring den store pyramide, er et tydeligt eksempel på, at Vagttårnsselskabet er villig til bevidst at formulere sig på en sådan måde, at læseren danner sig dét indtryk eller den opfattelse, som tjener Vagttårnsselskabet interesser, ikke sandheden. At man er villig til at misinformere om "Sandheden" på bekostning af sandheden.

 

Til download:

- Ny Verden, September 1933, side 135.f.: Dæmoners Aander, som ligner Padder.
- Studier i Skriften, Bind 3, forordet.
- Studier i Skriften, Bind 3, kapitel 10: Guds Stenvidne og Profet, den store Pyramide i Ægypten

Dette er teksten som man fjernede fra forordet til bind tre (,,Komme dit Rige") i Studier i Skriften i udgaverne der blev trykt efter 1920:

Den store Pyramide i Ægypten, som behandles i dette Bind, er vedvarende Genstand tor Forfatterens stærke Interesse. Dens nedadgaaende Gang fremstiller for os stadig Menneskeslægtens nedadgaaende Vandring under Syndens og Dødens Herredømme, dens første opadgaaende Gang Lov-husholdningen - Guds Pagt med Israel paa Sinal Bjerg og dette Folks Liv under denne Lov; det store Galleri betragter vi vedvarende som et Symbol paa Evangelietiden. Trinnet ved den øvre Ende af det store Galleri betragter vi vedvarende som et Symbol paa en mærkbar Forandring i Menneskenes Anliggender, hvorved de blev løftet op til et højere Plan. I Forbindelsen mellem det øverste af det store Galler! og Rummene oven over Kongens Kammer ser vi stadig en Tilkendegivelse af, at Herrens aandelige Nærværelse begyndte i 1874.
     Vi har aldrig forsøgt at stille Pyramiden, der undertiden kaldes en »Bibel i Sten«, paa lige Fod med det skrevne Guds Ord, saaledes som vi forefinder det i det gamle og det nye Testamente. Dette Ord har altid staaet for os som højeste Autoritet. Dog tror vi stadig, at denne Pyramide, der er saa forskellig fra alle andre, er blevet opført under Guds Ledelse, for at den skulde Bægere et Vidne for Herren midt i Ægyptens Land og en Støtte ved dets Landemærke. (Es. 19, 19.) Den taler i Sandhed til os paa en helt anden Maade end noget Kunst- eller Bygninsværk, som ellers er blevet bevaret fra fjerne Tider.
     Dens forunderlige Bekræftelse af Guds Verdensplan er slaaende og overbevisende for enhver, som virkelig faar fat i den. Dens Vidnesbyrd er lige saa interessant og overvældende nu, som da vi først skrev Bogen. Vi føler os forvisset om, at nye Læsere vil høste samme Velsignelse ved at læse derom, som ældre har gjort det, saa at de sammen med os kan lovprise Gud og glæde sig over det Lys og den Trøst, Gud har sendt os her lige foran Oprettelsen af Jesu Kristi herlige Rige.